B1: vào Google Play tìm “APK INSTALL”, cài APK Installer.

B2: Down file .apk lưu vào fone. Link down https://drive.google.com/open?id=0B2cUWf4RcXGeVHlMT1ZPQkV5MlE

B3: Vào ứng dụng APK Installer, tìm file vừa download và cài đặt vào phong.

B4: Cho phép Ứng dụng Garmin SmarLink truy cập điện thoại. Vào setting kiểm tra GPS đã bật.

B5: và … sẵn sàng sử dụng.