B1: vào Google Play tìm “APK INSTALL”, cài APK Installer. B2: Down file .apk lưu vào fone. Link down https://drive.google.com/open?id=0B2cUWf4RcXGeVHlMT1ZPQkV5MlE B3: Vào ứng dụng APK Installer, […]