Hướng dẫn tìm kiếm bằng Zip Code / Postal Code.

  • Với các máy có “Quick Search”: BMW Navigator V, Zumo 390, Zumo 590, Nuvi 55/65/57/67, Nuvi 2xxx.
    HD_Zipcode_A_2016
  • Với các máy có firmware cũ: Nuvi 52, Zumo 660, Zumo 220, Zumo 550; các máy cầm tay.
    HD_Zipcode_B_2016
  • Ngoài ra, người dùng có thể tra cứu các đối tượng Zip Code gần vị trí hiện tại bằng cách Search \ Cities và xem danh sách trả về.

 

Hướng dẫn pdf có tại http://www.gpsclub.vn/docs/GPSclub.vn_ZIPCODE_2016.pdf